Gia Lai: Dành hơn 1.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024
Bà con dân tộc thiểu số xã IaMrơn, huyện Ia Pa, Gia Lai tham gia cải tạo, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Ảnh: Sơn Nam

Cụ thể, chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 là 470,517 tỷ đồng; trong đó: ngân sách trung ương là 410,517 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 60 tỷ đồng.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, dự kiến kế hoạch vốn là 91,328 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương là 79,328 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 12 tỷ đồng.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, dự kiến kế hoạch vốn là 409,982 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương là 327,982 tỷ đồng (vốn trong nước là 291,715 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 36,267 tỷ đồng), ngân sách tỉnh là 82 tỷ đồng. Chương trình kiên cố hoá hạ tầng giao thông và kênh mương, dự kiến kế hoạch vốn là 90 tỷ đồng.

Căn cứ nguyên tắc phân bổ và dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đang đề nghị các chủ đầu tư, chủ dự án/tiểu dự án thành phần, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất nhu cầu vốn đầu tư phát triển thực hiện các dự án theo từng nhiệm vụ, nội dung hoạt động thuộc các chương trình MTQG theo thứ tự ưu tiên./.

Mục tiêu và yêu cầu của chương trình phải bảo đảm phù hợp với từng địa phương, với quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung, không dàn trải, đem lại hiệu quả cao, có tác động và tạo sức lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.