Hỗ trợ chi phí cho đồng bào các dân tộc được mời tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tiêu chuẩn các nhóm đồng bào

Tiêu chuẩn các nhóm đồng bào dân tộc được mời tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện tốt các nội dung hoạt động, bao gồm: a) Tổ chức bài trí không gian nhà cửa, tái hiện đời sống văn hóa sinh hoạt hàng ngày theo phong tục truyền thống của dân tộc; b) Đón tiếp khách tham quan, giới thiệu không gian văn hóa và giao lưu với du khách tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; c) Hoạt động lựa chọn một hoặc một số nội dung hoạt động phù hợp với đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc bao gồm trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công truyền thống; d) Đồng bào các dân tộc được mời có trách nhiệm chấp hành nghiêm thời gian hoạt động, việc mặc trang phục truyền thống dân tộc bảo đảm phù hợp với nội dung hoạt động theo chương trình, kế hoạch cụ thể của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cơ cấu, số lượng đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: a) Số lượng nhóm cộng đồng dân tộc duy trì hoạt động: Tối thiểu 16 nhóm, tối đa 27 nhóm. b) Cơ cấu nhóm: Từ 8 - 15 người/nhóm. c) Đối tượng mời là những người có uy tín trong cộng đồng, nghệ nhân, người có khả năng giới thiệu, thực hành khai thác các giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. d) Thời gian tham gia hoạt động: Tối thiểu từ 3 tháng/nhóm, mỗi tháng được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên mức hỗ trợ.

Nội dung hoạt động hàng ngày của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bao gồm: a) Tái hiện đời sống lao động sản xuất của đồng bào dân tộc; b) Tổ chức bài trí không gian nhà cửa, đời sống văn hóa sinh hoạt hàng ngày theo phong tục truyền thống của dân tộc; c) Hoạt động lựa chọn một hoặc một số nội dung hoạt động phù hợp với đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc (trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công truyền thống); d) Đón tiếp khách tham quan, giới thiệu không gian văn hóa và giao lưu với du khách.

Định mức chi phí hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày cho đồng bào các dân tộc

Định mức chi phí hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày cho đồng bào các dân tộc trong thời gian ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bao gồm:

a) Định mức chi phí hỗ trợ tiền ăn: 120.000 đồng/người/ngày;

b) Định mức chi phí các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho đồng bào dân tộc, bao gồm khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội, chăn, ga, gối, đệm, bát đũa, xô chậu: 15.000 đồng/người/ngày;

c) Định mức chi phí thù lao cho đồng bào dân tộc trong việc thực hiện tái hiện các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: 25.000 đồng/người/ngày.

d) Chi phí hỗ trợ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc: 300.000 đồng/người trong thời gian ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

đ) Khuyến khích đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện dịch vụ sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị và huy động các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc cao hơn định mức chi phí quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản này./.