Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin thiết yếu cho xã hội, đặc biệt là các thông tin có liên quan đến cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thông tin cho người dân sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn chương trình giảm nghèo về thông tin tại TP. Hồ Chí Minh
Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc chia sẻ về những chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc tại hội nghị. Ảnh: Gia Linh

Đồng thời, hội nghị cũng phổ biến về các văn bản quy phạm pháp luật thiết yếu cho xã hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo , đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Tại đây, ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc đã trình bày các chuyên đề về một số chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, miền núi.

Theo ông Đinh Xuân Thắng, vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ công tác thông tin, truyền thông trong công tác giảm nghèo đa chiều, ông Đinh Xuân Thắng cho biết, ưu tiên công tác thông tin, tuyên truyền đến khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao về định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng chương trình; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới.

Về sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội, các cơ quan báo chí và các cơ quan tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được chủ quản giao đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan. Qua đó, cung cấp thông tin thiết yếu, có giá trị sử dụng lâu dài phục vụ xã hội, ưu tiên phục vụ khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ nghèo cao./.