Cụ thể, quy chế nêu rõ, từ năm học 2022-2023, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng miễn giảm 100% theo mức thu học phí của năm học do cấp có thẩm quyền ban hành và áp dụng đối với 2 đối tượng chính: học sinh dân tộc Chăm và dân tộc Khmer; học sinh dân tộc thiểu số khác thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn đang học tại các cơ sở giáo dục công lập ở các cấp mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt.

Trường hợp trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông thuộc 2 nhóm đối tượng nêu trên đang theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập không có yếu tố nước ngoài thì mức hỗ trợ được áp dụng theo mức học phí của trường công lập cùng cấp trên địa bàn. Đặc biệt, thành phố lưu ý, chính sách này không áp dụng đối với các trường hợp học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập có yếu tố nước ngoài.

Học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được trao kinh phí hỗ tr học tập nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2023 (Ảnh: TL)
Học sinh dân tộc Khmer được UBND thành phố trao kinh phí hỗ trợ học tập nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2023. Ảnh: TL

Đối với các trường hợp học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc Chăm và Khmer thường trú tại TP. Hồ Chí Minh; học viên cao học và nghiên cứu sinh các dân tộc thiểu số khác thường trú tại TP. Hồ Chí Minh thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn của thành phố đang học tại các viện nghiên cứu, học viện, các trường đại học trên cả nước có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định thì được hưởng 60% mức lương cơ sở và không quá 10 tháng/năm/học viên.

Nội dung quy chế cũng nêu, việc triển khai, áp dụng chính sách này được thành phố phân công cụ thể đến từng cơ quan, sở, ngành trên địa bàn. Theo đó, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố là đẩy mạnh triển khai chính sách xuống từng cơ sở giáo dục trực thuộc và phổ biến đến từng phụ huynh, học sinh, đảm bảo các đối tượng được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định.

Đối với Sở Tài chính khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm cho các đơn vị liên quan theo quy định.

Đối với Ban Dân tộc thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp số lượng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và định kỳ báo cáo, đánh giá về kết quả triển khai thực hiện cho UBND, HĐND thành phố và các bộ, ngành, trung ương.

Riêng năm học 2022 – 2023, các cơ sở giáo dục rà soát, thống kê học phí đã thu của đối tượng được hỗ trợ, gửi về Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận huyện hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo phân cấp quản lý) để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền đề nghị ngân sách cấp bù và hoàn trả cho học sinh.