Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình;

Đồng bào dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Việt Dũng
Đồng bào các dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Việt Dũng

Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn 2019-2024; Tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024.

Kế hoạch cũng nêu rõ, đại hội sẽ được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân. Đại biểu tham gia là người tiêu biểu, đại diện cho các dân tộc thiểu số Việt Nam thuộc mọi thành phần, lĩnh vực đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo có đủ đại diện các dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú trên địa bàn.