Một trong những giải pháp quan trọng giúp tạo động lực để kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển là hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống cần được xây dựng, nâng cấp.

Tuyên Quang: Đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất
Làm đường giao thông nông thôn ở Tuyên Quang. Ảnh: TL.

Trong thời gian qua, Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Các công trình, dự án cơ bản phát huy hiệu quả tốt, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa.

Một trong những dự án thành phần quan trọng được tỉnh Tuyên Quang khẩn trương triển khai là Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc".

Tỉnh chú trọng bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các công trình giao thông liên kết vùng.

Nhiều công trình hạ tầng giao thông thuộc các dự án thành phần của Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 đang được xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, giúp đồng bào có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Năm 2022, tỉnh đã phân bổ 234 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 264 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đầu tư 419 công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó, đầu tư cải tạo mạng lưới chợ 13 công trình; duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và thôn đặc biệt khó khăn.