Hà Nội đầu tư hơn 2.144 tỷ đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030