Infographics: Bắc Giang phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 2,5%/năm