Lào Cai đầu tư hơn 1.371 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi