Quảng Trị đầu tư trên 192 tỷ đồng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ​