Năm 2023, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Các hoạt động TNTG cơ bản tuân thủ pháp luật, theo hiến chương, điều lệ, tôn chỉ mục đích của tổ chức tôn giáo.

Đại đa số chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bắc Kạn: Chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo
Quang cảnh hội nghị

Ban Chỉ đạo công tác TNTG tỉnh Bắc Kạn đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo, triển khai phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TNTG trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động, đoàn kết tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong tín đồ tôn giáo; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…/.