Đồng bào Công giáo Nam Định tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: T.L)

Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định cho biết, để thực hiện hiệu quả phong trào "Xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu", Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã bổ sung một số tiêu chuẩn phù hợp với thực tế của địa phương, nhất là cụ thể hóa các nội dung phong trào "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo" của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Trong 5 năm qua (2017 - 2022), hơn 890 lượt xứ, họ đạo đã được công nhận đạt danh hiệu "Xứ, họ đạo tiên tiến" và trên 151.760 lượt gia đình Công giáo được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình Công giáo gương mẫu".

Các phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ và thực sự đi vào cuộc sống của người Công giáo Nam Định. Nhiều giáo xứ, giáo họ đã tổ chức các cuộc tọa đàm làm rõ những đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng, thực hiện cuộc sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Kính Chúa yêu nước".

Nhiều năm qua, Ủy ban Đoàn Kết Công giáo tỉnh đã khởi xướng phong trào "Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng" được đồng bào Công giáo nhiệt tình hưởng ứng; tích cực dồn điền đổi thửa và tham gia ý kiến đóng góp vào các giải pháp thực hiện như: dành quỹ đất nông nghiệp gần nơi trung tâm để xây dựng các cơ sở văn hóa phúc lợi và huy động nguồn lực, công lao động để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết người Công giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững./.

Theo mục tiêu đề ra, Nam Định phấn đấu có 91% giáo xứ, họ đăng ký “Xứ, họ tiên tiến”, trong đó 87% đạt danh hiệu; 75% số gia đình Công giáo đăng ký “Gia đình Công giáo gương mẫu”, trong đó 85% đạt tiêu chuẩn; 70% xứ, họ có Quỹ khuyến học; 80% xã, phường, thị trấn có người Công giáo thành lập Ban Đoàn kết Công giáo; 70% Ban Đoàn kết Công giáo đạt loại khá trở lên.