Lào Cai: Đồng bào các dân tộc, tôn giáo tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước

Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo tại huyện Bắc Hà. (Ảnh: TL)

Tuyên truyền tạo sự đồng thuận

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có hơn 56.000 người theo tôn giáo (chủ yếu là Phật giáo, Công giáo và đạo Tin lành) và một số tổ chức, hội nhóm có liên quan, thuộc 126 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh rất chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống mặt trận về công tác tôn giáo. Thông qua việc quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo, hệ thống MTTQ đã phối hợp, thống nhất, vận dụng nội dung văn bản vào điều kiện thực tế địa phương. Từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; động viên đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội và tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Tuyên truyền nội dung Kết luận 02, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo; tính từ năm 2015 đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng và 27 hội nghị quán triệt, cho hơn 5.200 lượt người là cán bộ mặt trận các cấp, người có uy tín, trưởng các chi đoàn thể và ban hành giáo, trưởng nhóm đạo…

Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các chức sắc, tín đồ, các tôn giáo tham gia vào các cơ quan dân cử ở địa phương được MTTQ và các đoàn thể quan tâm.

Các cấp mặt trận cũng tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc, thực hiện tốt các quy ước, hương ước và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp lễ trọng đại của các tôn giáo. Ủy ban MTTQ các cấp cũng chủ động phối hợp vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các chức sắc, tín đồ, các tôn giáo tham gia vào các cơ quan dân cử ở địa phương được MTTQ và các đoàn thể quan tâm, hiệp thương giới thiệu. Ủy ban MTTQ các cấp đã lựa chọn, giới thiệu và hiệp thương 45 người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài theo các tôn giáo tham gia HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; có 163 tín đồ tôn giáo tham gia MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên tinh thần tự nguyện, lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm nòng cốt, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng, lựa chọn được 381 người là cốt cán đặc thù trong các tôn giáo.

Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

Lào Cai: Đồng bào các dân tộc, tôn giáo tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước
Đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. (Ảnh: TL)

Tỉnh Lào Cai có 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 64%. Thực hiện Kết kuận 01 ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các cấp mặt trận đã phối hợp cùng địa phương, người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền, vận động được 5.283 buổi với khoảng 350.000 lượt đồng bào về thi đua xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục, không theo đạo trái pháp luật, hiến đất tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình công cộng và tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh, trật tự thôn, bản…

Các cấp mặt trận trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là tiếng nói, chữ viết. Một số làng nghề truyền thống được khôi phục, giữ gìn, nhiều sản phẩm thủ công truyền thống, như bạc, thổ cẩm… đã trở thành sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch, tạo được ấn tượng sâu sắc với khách hàng khắp nơi. Toàn tỉnh hiện có 1.414 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Nhằm phát huy vai trò già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, các cấp mặt trận thường xuyên thăm hỏi, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đồng thời phổ biến thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giúp cho các vị hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong vận động, hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các chính sách an sinh xã hội đến được với người dân vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, góp phần ổn định xã hội. Đồng bào ngày càng tin tưởng vào chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; sinh hoạt tôn giáo thuần túy, không tạo ra điểm nóng, phức tạp. Tình đoàn kết, gắn bó giữa người có tín ngưỡng tôn giáo và người không có tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được củng cố. Từ đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS, đồng bào theo tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng như “sống tốt đời, đẹp đạo” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.