Phong trào thi đua yêu nước đồng bào công giáo phát triển cả bề rộng, chiều sâu

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo, Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) cho hay, trong giai đoạn 2018-2023, được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ kịp thời của UBMTTQVN các cấp và sự ủng hộ, chia sẻ, hiệp thông của tổ chức Giáo hội, đặc biệt là các Đấng, Bậc ở các giáo phận, giáo xứ đã tạo ra các điều kiện quan trọng để Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Báo cáo của Trung ương Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam cũng chỉ ra ưu điểm trong giai đoạn 2018-2023.

Phát huy thế mạnh trong Đoàn kết Công giáo Việt Nam giai đoạn 2023-2028

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể công giáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào trung tuần tháng 10/2023. Ảnh: CTV

Theo đó, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mối quan hệ giữa Nhà nước, chính quyền các cấp với Giáo hội Hoàn vũ và Giáo hội Công giáo Việt Nam ngày càng tốt đẹp là điều kiện thiết yếu để Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình đối với xã hội và công việc của Giáo hội.

Hoạt động nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thực hiện tốt chương trình mục vụ hàng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển về mặt tổ chức, ngày càng đi vào nề nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN cùng cấp. Mối quan hệ giữa Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN, các đoàn thể nhân dân ngày càng mật thiết trên tinh thần tôn trọng, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các nhiệm vụ chung của đất nước, của dân tộc.

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân công giáo ngày càng được chăm lo, bản sắc văn hóa của dân tộc được giữ gìn và phát huy. Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được triển khai thực hiện, có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm ngày càng có nhiều kết quả thiết thực. Đối tượng chính sách, hộ nghèo được Nhà nước và xã hội chăm lo tích cực với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo.

Cũng theo Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, một trong những nguyên nhân đem lại kết quả nổi bật hoạt động của ủy ban nhiệm kỳ qua là nhận thức của xã hội và Giáo hội về tôn chỉ, mục đích, vai trò, vị trí của ủy ban trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và trong lòng Giáo hội ngày càng được cải thiện, xóa dần những định kiến, mặc cảm, hẹp hòi hoặc nhận thức chưa đúng trong một số người có trách nhiệm của tổ chức Giáo hội.

“Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”

Ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp 5 năm qua, dự thảo phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028 đang được hoàn thiện.

Theo đánh giá của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, tình hình hoạt động tự do, tín ngưỡng của người công giao hiện có nhiều thuận lợi.

Đặc biệt là mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam với Tòa thánh Vatican có bước phát triển tích cực, nhất là sau các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hợp tác, phát triển các mối quan hệ để cùng nhau giải quyết những tồn tại do lịch sử để lại và hướng về tương lai là nhu cầu của cả 2 phía. Đặc biệt, Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Đức Giáo hoàng Phanxicô là những định hướng tốt đẹp để Giáo hội và người Công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng mục vụ tốt đẹp của mình trong lòng dân tộc.

Phát huy thế mạnh trong Đoàn kết Công giáo Việt Nam giai đoạn 2023-2028
Nhiều mô hình HTX có đông đồng bào Công giáo đã giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, cùng nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CTV

Trên cơ sở này, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đề ra một số phương hướng cho giai đoạn 5 năm tới.

Đó là, tăng cường đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp, đảm bảo làm tốt vai trò đoàn kết mọi người Công giáo Việt Nam thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân và chu toàn bổn phận của người Kitô hữu.

Phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, thực hiện tốt đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và Huấn từ của Đức Giáo hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Làm tốt vai trò của tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo, tích cực tham gia tập hợp tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải quyết kịp thời nhu cầu hợp pháp, chính đáng của đồng bào công giáo.

Mục tiêu cụ thể được Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhắm đến là thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Tổng kết, đánh giá và nâng cao phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, lan tỏa, nhân rộng các mô hình tốt trong đồng bào công giáo.

Tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển thêm từ 1 đến 3 tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại những tỉnh có đông đồng bào Công giáo. Tăng cường điều kiện, cơ sở vật chất cho hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp.

Mục tiêu cốt lõi giai đoạn 2023-2028

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam. Đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước của người Công giáo Việt Nam, góp phần tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tốt đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.