Phát huy tốt vai trò, nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị là một diễn đàn mở, có ý nghĩa thiết thực về công tác tôn giáo của cả hệ thống chính trị. Qua đó, các cơ quan liên quan tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tôn giáo và công tác vận động, đoàn kết tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, các đại biểu trao đổi nhằm rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để công tác tôn giáo ngày càng được hoàn thiện, phát huy tốt vai trò, nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin về kết quả công tác vận động, đoàn kết tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức thành viên, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết tình hình tôn giáo cơ bản ổn định. Hoạt động của các tôn giáo tuân thủ theo đúng hiến chương, điều lệ và các quy định của pháp luật. Mặt trận, chính quyền các cấp quan tâm, chủ động phối hợp, giúp đỡ các tôn giáo tổ chức thành công nhiều sự kiện tôn giáo lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng, tín đồ, nhân dân.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, luôn quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên nói chung và đoàn viên, hội viên là người có đạo nói riêng; phối hợp triển khai tốt các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững cho đoàn viên, hội viên là người có đạo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo. Mặt trận các cấp phối hợp với các cơ quan Nhà nước tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương, cơ sở, phát huy tốt vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên với Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân tôn giáo./.