Quảng Ngãi: Triển khai công tác tôn giáo 6 tháng cuối năm 2023
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An chủ trì hội nghị. Ảnh: TL

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng tôn giáo.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật. Các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được quan tâm giải quyết, tạo niềm tin của chức sắc, tín đồ đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đa số chức sắc, tín đồ các tôn giáo tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tôn giáo đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên giữ mối liên hệ gần gũi với cá nhân, tổ chức tôn giáo; thát huy tinh thần yêu nước, ý thức, trách nhiệm của đồng bào có đạo trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, đặc biệt chú trọng địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển./.